MİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Min Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri  (“IEYP TÜRKİYE” veya “Kurum”)  olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

A- ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

IEYP TÜRKİYE internet sitesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; elektronik ortamlardan aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

B- POTANSİYEL ÜYE

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

IEYP TÜRKİYE ile ilişkiniz kapsamında tarafınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası,

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kurumumuz ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Teklif süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

C- ÜYELERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

MEYSU ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı.
 • İletişim Bilgileriniz: E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finansal Bilgileriniz: Banka, Kredi Kartı ve Hesap Bilgileri, Fatura Bilgisi.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz:  Fotoğraf, Video Kayıtları.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Talep/Şikâyet Bilgisi.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri.
 • Pazarlamaya İlişkin Bilgileriniz: Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Kurumumuz ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Üyelik başvuru ve sözleşme sürecinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kanunlarda öngörülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 • Müşteri İşlem Bilgisi

Üyelik başvurunuza istinaden sizinle iletişime geçilmesi

 • Hukuki yükümlülük
 • Kanunlarda öngörülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler

5651 Sayılı Kanun’dan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Talep ve Şikayetlerin Yönetimi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yasa Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Hukuki İşlem Bilgileri

 

Kurumumuz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Kurum Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Organizasyon, Etkinlikler ve Yapılan İş Faaliyetleri Kapsamında Kurumun Sosyal Medyalarının Yönetilmesi

 • Açık rızanın bulunması
 • Kimlik Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama, Tanıtım, Reklam ve Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Pazarlamaya İlişkin Bilgiler

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

E. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cd. No:27 D:81 Güngören/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında tarafınızca IEYP TÜRKİYE’ye daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan IEYP TÜRKİYE’de bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  ieypturkey@gmail.com         elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

F. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni IEYP TÜRKİYE tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. IEYP TÜRKİYE, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. IEYP TÜRKİYE tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin ___ [BTF Legal1] adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

 

 

 


 

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International